Neprihlásená spoločnosť

Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI JOBAGENT.SK, s.r.o.
NA WWW.OBCHODNICI.SK


Článok I.
Úvodné ustanovenie  

1. Prevádzkovateľom internetového portálu obchodnici.sk na internetovej adrese www.obchodnici.sk je spolocnosť JOBAGENT.SK, s.r.o., so sídlom Bojnická 10, 823 65 Bratislava. 

Článok II.
Zmluva o poskytnutí služby  

1. Zmluva o poskytnutí služby je v zmysle týchto obchodných podmienok uzatvorená vtedy, keď prevádzkovateľ: 
    a.) písomne alebo emailom potvrdí objednávku
    b.) zverejní objednaný inzerát
    c.) sprístupní využívanie databázy životopisov.  

2. Uverejnenie inzerátu alebo poskytnutie iných objednaných služieb nastane okamihom dohodnutým s objednávateľom. Pokiaľ nie je dohodnutý čas začiatku poskytnutia služby, potom poskytnutie služby nastane okamžikom uzavretia zmluvy. 


Článok III.
Objednanie služby

1. Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné služby:  
    a.) Zverejňovanie pracovných ponúk
    b.) Prístup do databázy životopisov
    c.) Uverejnenie reklamných banerov
    d.) Uverejnenie loga spoločnosti
    e.) Zvýraznenie pracovných ponúk
    f.) Balíky služieb vytvorených zo služieb uvedených v bodoch a.) až e.). 

2. Objednanie služby sa uskutoční jedným z nasledovných spôsobov:  
    a.) na základe písomnej objednávky emailom, faxom alebo listom
    b.) telefonicky 
    c.) vyplnením formulára zverejneného na na www.obchodnici.sk a potvrdením objednávky objednávateľom

3. Objednávka je platná až po písomnom potvrdení za strany prevádzkovateľa. Objednávka je zo strany prevádzkovateľa potvrdená emailom.

4. Súčasťou objednávky je zoznam objednávaných služieb a údaje o objednávateľovi uvedené v objednávkovom formulári na www.obchodnici.sk 

5. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo nezverejniť pracovnú ponuku alebo reklamný baner, pokiaľ by tieto boli v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo mohli viesť k ohrozovaniu alebo narušovaniu verejného poriadku či mravnosti. 

6. Objednávateľ zadaním objednávky súhlasí so zverejnením svojich údajov prevádzkovateľom pokiaľ si to vyžaduje charakter služby. 


Článok IV
Zodpovednosť za obsah inzerátu a reklamy

1. Za obsah zverejnených textových alebo grafických predlôh ci už v inzerátoch alebo reklamných baneroch zodpovedá výhradne objednávateľ. 

2. Pokiaľ sú v rámci predlôh poskytnutých objednávateľom používané chránené znacky, poskytuje objednávateľ prevádzkovateľovi uzatvorením zmluvy právo k použitiu týchto znaciek. Objednávateľ zarucuje, že je oprávnený poskytnúť povolenie k použitiu týchto znaciek. 


Článok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená podľa ceníka, platného v deň objednania služby. Množstevné zľavy sú poskytované individuálne na základe objemu poskytnutých služieb. Ceny v cenníku sú uvedené bez príslušnej DPH.   

2. Za dátum dodania služby sa považuje prvý deň poskytnutia služby. Faktúru vystavíme a odošleme objednávateľovi v zákonom stanovenej lehote. Doba splatnosti je do 7 dní odo dna vystavenia faktúry. 

3. V prípade omeškania s platbou je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie služby v prípade neuhradenia faktúry objednávateľom. 


Článok VI
Reklamácia

1. V prípade, že nastane chyba v online systéme prevádzkovateľa, má objednávateľ právo túto chybu reklamovať.   

2. Chybou sa rozumie výpadok online systému, ktorý je v súčte za obdobie 30 dní dlhšie ako 24 hodín.

3. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, ked objednávateľ chybu zistil alebo mohol zistiť. 

4. Kompenzácia za chybu sa môže poskytnút predĺžením doby poskytnutia služby o dobu trvania chyby alebo poskynutím zľavy prostredníctvom dobropisu. 


Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch, ktoré získali v súvislosti s uzatvorením a realizáciou tejto zmluvy, ďalej informácie tvoriace jej obsah, a ktoré si poskytnú alebo inak vyplynú z jej plnenia.  

2. Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

3. V prípade, ak vznikne v súvislosti s plnením zmluvy spor a nepodarí sa ho vyriešiť medzi zmluvnými stranami dohodou, je príslušnosť k súdu daná podľa Občianskeho súdneho poriadku.   

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnost dňa 1.6.2006.